UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Vedtægter

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond “Fonden Midtjysk Turisme”.

§ 1
Navn og hjemsted
Fondens navn er “FONDEN MIDTJYSK TURISME”.

Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2
Stifter
Fonden er oprindelig stiftet under navnet ”Østjyllands Turistudviklingsfond” af Fonden Destination Djursland, Destination Kronjylland v. Turistforeningen for Randers og Omegn, Region Århus Fonden og Århus Amt.

Den 1. februar 2007 har fonden som en konsekvens af strukturreformen skiftet navn til ”Fonden Midtjysk Turisme”.

Ingen af stifterne har særlige rettigheder eller fordele.

§ 3
Formål
Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Region Midtjylland.

§ 4
Fondens kapital
Fondens kapital udgør kr. 560.000 kr.

Fondskapitalen er indbetalt kontant.

Fondens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder, samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af fonden i overensstemmelse med fondens formål.

Eventuelt overskud i fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, jfr. dog også § 10.

Stifteren af fonden eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i vedtægterne.

§5
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Region Midtjyllands Vækstforum har ansvaret for udpegning af 8 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har selv udpegningsret til det sidste bestyrelsesmedlem.

Kriterier for Vækstforums udpegning:

 • Vækstforum udpeger efter indstilling fra Kommunekontaktrådet(KKR) 2 medlemmer af KKR til bestyrelsen
 • Vækstforum udpeger efter indstilling fra Regionsrådet 2 medlemmer af Regionsrådet til bestyrelsen
 • Vækstforum udpeger yderligere 4 medlemmer
 • Bestyrelsens formand udpeges af Vækstforum
 • Vækstforums formand drøfter bestyrelsens samlede sammensætning med den til enhver tid fungerende bestyrelsesformand for Fonden Midtjysk Turisme


Det bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen skal opfylde følgende kriterier:

Der lægges vægt på, at udpegningen skaber bredde i bestyrelsens sammensætning, således at bestyrelsesemner kan behandles fra mange synsvinkler, samt ikke mindst at personen er en anerkendt aktør indenfor sit fagområde.

Det er ikke et krav, at personen har beskæftigelse indenfor turismeerhvervet, eller opfylder de krav, der kan stilles til aktive aktører i turismeerhvervet.

De udpegede medlemmer skal tilsammen dække nedenstående kompetencekrav.

Det forventes, at vurderingen foretages ud fra et samlet syn på bestyrelsens kompetenceprofil.

Bestyrelsen sammensættes med en kompetenceprofil, der repræsenterer

 • Der skal være et flertal af erhvervsrepræsentanter
 • Stor strategisk kapacitet
 • Stor indsigt i turismens forretningsmæssige udfordringer
 • Stor indsigt i og forståelse for politiske processer
 • Erfaring med erhvervsfremme- og udvikling, herunder forståelse for turismen i en regional sammenhæng
 • Erfaring med internationalisering
 • Organisations- og økonomiforståelse
 • Et godt netværk inden for turismen


Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ud fra en kompetenceprofil, således at bestyrelsen samlet set dækker de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne agere vækst- og forretningsudviklingsorienteret i en offentlig kontekst.

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år.

§6
Bestyrelsens opgaver og tegningsret
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør for fonden, der varetager fondens daglige ledelse og administration under ansvar over for bestyrelsen.

Direktøren ansætter og afskediger øvrigt personale.

Direktøren sørger i samarbejde med bestyrelsen for, at der i fornødent omfang nedsættes særlige arbejdsgrupper, som kan være til gavn for fonden til opfyldelse af dens formål.

Bestyrelsen har ansvaret for fondens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 dages varsel ved henvendelse til medlemmerne.

Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem skriftligt overfor formanden fremsætter begrundet anmodning herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på to tredjedele af bestyrelsen.

Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren eller næstformanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles prokura til direktøren.

§7
Regnskab, anvendelse af overskud og revision
Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning.

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Beslutning om regnskabet vedtagelse skal herefter træffes af bestyrelsen indenfor de næstfølgende to måneder. Årets overskud skal anvendes til fondens formål jfr. § 3. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Det godkendte reviderede regnskab tilsendes Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet til orientering, umiddelbart efter godkendelsen.

§8
Vedtægtsændringer og opløsning
Vedtægtsændringer, fondens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal beregnet af den samlede bestyrelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldt med mindst 14 dages varsel og med mindst 21 dages mellemrum, træffer beslutning herom.

Der henvises dog i det hele til Erhvervsfondslovens kapitel 9.

Fondens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. §3.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer, beregnet af den samlede bestyrelse, stemmer herfor på et møde indkaldt med mindst 14 dages varsel.

Der henvises i øvrigt til erhvervsfondslovens § 48.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 2. november 2012.

Der henvises i øvrigt til erhvervsfondslovens §48.