UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Strategi

Ny VÆKST i turismen - en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020.

Den midtjyske turismestrategi ”Ny VÆKST i turismen” blev igangsat i 2010, og tager afsæt i en potentialeanalyse, som peger på et vækstpotentiale på 1,5 mia. kr. fra 2015 gennem en fokuseret turismeindsats.

I Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2020 er turisme et strategisk satsningsområde og dermed er der sat en ambitiøs vækstdagsorden, som målrettet vil øge omsætningen og beskæftigelsen i erhvervet. ”Ny VÆKST i turismen” er en delstrategi under Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2020 og vil som følge heraf spejle sig op imod målene i erhvervsudviklingsstrategien.

Som et væsentligt led i processen har Region Midtjylland og Midtjysk Turisme afholdt bilaterale møder med kommuner, aktører og interesseorganisationer – samt seminarer, hvor alle med interesse for udviklingen af regionens turisme har været inviteret. Der har i processen været stor opbakning til at arbejde for en fokuseret og professionel turisme med fokus på ny vækst.

Med strategien ”NY VÆKST i turismen” sættes der fokus på at øge turisterhvervets konkurrenceevne gennem en fokuseret og professionel indsats. Der tages afsæt i at styrke samspillet blandt turismens aktører – både offentlige og private – og herved understøtte mulighederne for at skabe ny vækst og udvikling i turismen i Region Midtjylland. Strategien fokuserer således på:

  • Videreudvikling af få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Udviklingen skal ske ved at arbejde fokuseret og systematisk med kerneprodukterne og værdikæderne i den midtjyske kystturisme.
  • Etablering af et stærkt partnerskab om erhvervsturisme koncentreret omkring styrkerne i det midtjyske erhvervsliv. Ved at arbejde fokuseret og målrettet på at styrke værdikæden og knytte internationale bånd er det målet  at sikre Midtjylland en fremtrædende placering indenfor kongres, konference og mødeindustri gennem offentligt privat samarbejde.
  • Fokusering på mersalg ved at skabe øget vækst og meromsætning i de midtjyske turismevirksomheder og understøtte fokuserede indsatser omkring mersalg i relation til højtforbrugende målgrupper og værdikæder gennem produktmæssig styrkelse i stærkere geografiske sammenhænge.

Strategien skal således medvirke til en realisering af turismens vækstpotentiale til gavn for hele regionen – og dermed bidrage til at Region Midtjylland bliver en global konkurrencedygtig region, der er blandt de bedste regioner i Europa.